Terms & Conditions

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die je op de webshop van www.atasteaffair.com aantreft. 1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door A Taste Affair schriftelijk worden vastgelegd. 1.3 Bij een bestelling ga je akkoord met de voorwaarden van A Taste Affair. 1.4 A Taste Affair is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. 1.5 Je verklaart als klant uitdrukkelijk dat je minstens 18 jaar bent op de dag van bestelling. A Taste Affair kan niet aansprakelijk worden gesteld indien minderjarigen (-18 jaar) bestellingen plaatsen op haar website. 1.6 A Taste Affair is een handelsbenaming van A Taste Affair bvba, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voorhoutkaai 13 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) onder het nummer 0837.574.313.

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 

2.1 Een overeenkomst met A Taste Affair komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld. In het kader van de online verkoop en volgens de wet van 9 juli 2001 rond de regels i.v.m. het juridische kader voor elektronische handelingen, aanvaarden zowel de verkoper als de koper alle elektronische documenten. De bevestiging van bestelling heeft dus dezelfde rechtswaarde als een handgeschreven handtekening. 2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail naar sales@atasteaffair.com te sturen. 2.3 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat zijn en niet beschadigd zijn. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max. 10% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant wordt teruggestort aan de koper.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op www.atasteaffair.com zijn in euro en inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten. 3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt. In principe zijn van elk product minstens 3 stuks voorradig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.3 Producten blijven eigendom van A Taste Affair tot ontvangst van betaling van datzelfde product of de betrokken bestelling. 3.4 De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen. 3.5. Indien een product na een uitgevoerde bestelling lager geprijsd wordt door bvb. een promotie, dan kan de koper geen aanspraak maken op deze lagere prijs.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen op de webshop kan op de volgende wijze worden betaald: - visa, mastercard, maestro, - voor België: Bancontact/Mister Cash, KBC/CBC Online, ING HomePay, Belfius Direct Net, Bank Transfer - voor Nederland: iDEAL, Bank Transfer - voor Duitsland: Giropay, Bank Transfer, Sofort Uberweisung - voor Frankrijk: Bank Transfer - voor Oostenrijk:  Sofort Uberweisung 4.2 De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Deze worden aangegeven vóór de betaling wordt verricht, zodat u een duidelijk zicht heeft op de kosten van verzending. Deze verzendkosten kunnen van land tot land verschillend zijn (zie artikel 5). Alle bedragen zijn BTW inclusief. We zoeken steeds de goedkoopste oplossing voor verpakking en verzending op de webshop beschikbaar.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. A Taste Affair streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren. 5.2 Bestelde goederen kunnen bij ons verkooppunt in België opgehaald worden. Het is wel vereist dat je hiervoor op voorhand een afspraak maakt. De afhaling van de bestelde goederen is gratis. 5.3 De aangerekende leveringskosten worden meegedeeld vóóraleer de betaling plaatsheeft. Verzending is mogelijk via DPD (waar we rekenen met volume-eenheden (VE), waarbij één VE het equivalent is van een fles van 75 cl). Hou er rekening mee dat voor eilanden een toeslag kan gerekend worden! De mogelijke leveringsplaatsen dienen zich te bevinden in volgende landen (met uitzondering van de eilanden, waarvoor een toeslag van toepassing is):  BE = België, NL = Nederland, DE = Duitsland, LU = Luxemburg, FR = Frankrijk, GB = Groot-Brittanië, MC = Monaco, DK = Denemarken, AT = Oostenrijk, IT = Italië, SE = Zweden, ES = Spanje, FI = Finland, BG = Bulgarije, EE = Estland, HU = Hongarije, LV = Letland, LT = Litouwen, PL = Polen, RO = Roemenië, SL = Slovenië, SK = Slovakije, CZ = Tsjechië, IE = Ierland, PT = Portugal en GR =Griekenland. Op eenvoudige aanvraag (via mail naar els@atasteaffair.com ) sturen we je een overzicht van de te verwachten leveringskosten. 5.4 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn of door ons bij de transportfirma werden geleverd, gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. Retourneren

6.1 Het product mag tot maximaal 14 dagen na aankoop worden geretourneerd (zie artikel 2.3). 6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen. 6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur en op kosten en organisatie van de klant.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. Kurkgarantie: de garantie op terugbetaling als jouw wijn een kurksmaak heeft: aarzel niet om de wijn terug te brengen naar onze winkel in Gent (B). Dit is enkel geldig mits voorlegging van het aankoopbewijs. 7.2 Bij herstellen van de schade, die achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 7.3 A Taste Affair is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van A Taste Affair. 7.4 Als A Taste Affair om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. 7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie: - Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden; - Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt; - Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (vb. het niet koel bewaren van de producten door de klant); - Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud. 7.6 Overmacht: wanneer wij als gevolg van overmacht, staking, enz ... de overeenkomst niet kunnen nakomen, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 7.7 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

Artikel 8. Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Contactgegevens verkoper:

A Taste Affair bvba

Maatschappelijke zetel: Voorhoutkaai 13, 9000 Gent

Uitbatingszetel/winkel: Voorhoutkaai 13, 9000 Gent

Tel.: +32 (0)483 67 81 32

BTW-nummer: BE 0837.574.313

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat je de website/webshop gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website/webshop, hierna telkens website genoemd.

Algemeen

Deze website (inclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door A Taste Affair BVBA, gevestigd in België, met maatschappelijke zetel te Voorhoutkaai 13, 9000 Gent. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, tekeningen, afbeeldingen, videobeelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van A Taste Affair bvba, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden. Je mag eveneens informatie verspreiden via de voorziene buttons naar ‘sociale media’, zoals Facebook, Twitter, Pinterest onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Tevens mag je een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarnaast dien je de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © A Taste Affair bvba. Alle rechten voorbehouden. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om: 1. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders). 2. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Inhoud

A Taste Affair bvba levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, hetgeen niet belet dat er zich op deze website steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. De website wordt immers voor informatieve doeleinden aangeboden. A Taste Affair kan evenmin garanderen dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor zover wettelijk toegestaan sluit A Taste Affair, inclusief de aan ons gelieerde bedrijven en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect (gevolgschade), op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: • handelingen door jou verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat A Taste Affair verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien je informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken (zie hiervoor ook de pagina Privacybeleid). Je garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderzijds onrechtmatig is tegenover derden. Wij zijn niet verantwoordelijk indien er op bepaalde onderdelen van de website informatie wordt geplaatst door de gebruikers. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Aanbrengen van een hyperlink naar A Taste Affair

Je mag op jouw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van A Taste Affair. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van A Taste Affair (www.atasteaffair.com,) moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag je alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van A Taste Affair bvba. Je kan jouw verzoek via het contactformulier of via els@atasteaffair.com sturen.

Persoonsgegevens

Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals jouw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien je een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met:

A Taste Affair bvba

Voorhoutkaai, 13

9000 Gent

Ondernemingsnummer: BE0837574313

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is de bvba A Taste Affair, maatschappelijke zetel: Voorhoutkaai 13, 9000 Gent, hierna “A Taste Affair” genaamd. A Taste Affair speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde gegevens te waarborgen.

Welke gegevens worden verwerkt?

A Taste Affair verwerkt alle gegevens die je ons meedeelt op het inschrijvingsformulier, jouw e-mailadres inbegrepen, net als alle niet rechtstreeks identificerende gegevens over jouw gedrag op het Internet. A Taste Affair maakt daarvoor gebruik van cookies, een standaardtechnologie op Internet die toelaat om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, ...). Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan je wensen. Tenslotte mag A Taste Affair, mits jouw voorafgaande toestemming, de door derde partijen verstrekte gegevens met betrekking tot jouw individueel profiel gebruiken. Dit betreft onder meer de gegevens betreffende jouw gedrag als consument.

Waarom verwerkt A Taste Affair mijn gegevens?

Je gegevens, met inbegrip van jouw e-mailadres, worden geregistreerd en verwerkt om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten en om jou interessante aanbiedingen te sturen, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van jouw individueel profiel en met behulp van door derde partijen verstrekte gegevens omtrent jouw gedrag als consument. A Taste Affair verwerkt jouw gegevens ook om je de gevraagde diensten aan te leveren, zoals onder andere (niet limitatief) het aanbieden van getrouwheidspremies in functie van jouw aankopen / het thuis bezorgen van jouw aankopen / het klaarmaken van jouw aankopen voor afhaling in één van onze winkels of doorverkooppunten / het verstrekken van informatie gerelateerd aan jouw interesses en wat nodig is voor het beheer van de servers en de website, met inbegrip van statistische analyses.

Is dit verplicht?

Slechts enkele gegevens moeten verplicht worden doorgegeven om van onze diensten te kunnen genieten, zoals aangeduid op het formulier. Het ontbreken van antwoorden op andere vragen heeft geen gevolgen. Je kan je op ieder moment verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing-doeleinden door een e-mail naar ina@atasteaffair.com te sturen.

Je kan ten allen tijde de parameters van jouw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, ...) om de installatie van cookies te verhinderen, te blokkeren of te filteren. Je kan weigeren dat er cookies van A Taste Affair worden geïnstalleerd. In dat geval zal A Taste Affair geen rekening meer kunnen houden met jouw verkozen navigatiegewoontes. Sommige cookies kunnen ook door derde partijen worden geïnstalleerd, onder hun verantwoordelijkheid.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

A Taste Affair verbindt zich ertoe jouw gegevens niet door te geven aan derden, met uitzondering van haar dochterondernemingen, die de gegevens voor dezelfde doeleinden zullen behandelen als degene die hierboven worden vermeld. Zo worden de klantgegevens van klanten uit Nederland aan onze Nederlandse afdeling A Taste Affair Nederland B.V. doorgegeven. A Taste Affair kan jouw gegevens eventueel ook doorgeven aan externe commerciële partners met wie een programma werd opgezet, bijvoorbeeld in het kader van een getrouwheidskaart. Dit zal steeds plaatsvinden conform de regels van dat specifieke programma. De lijst van partners van A Taste Affair in het kader van een getrouwheidskaart zal te raadplegen zijn op de website. Mits jouw akkoord, kunnen jouw gegevens (uitgezonderd e-mailadres) ook worden doorgegeven aan andere externe organisaties uit de commerciële, sociaal-culturele of liefdadigheidssector, aan belangen- of opiniegroeperingen, etc. die je desgevallend informatie zullen sturen die overeenstemt met jouw interesses, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van jouw profiel. Als je dit niet wenst, kan je een e-mail naar ina@atasteaffair.com sturen.

Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Je transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd, zodat afluisteraars geen kans krijgen.

Wat zijn mijn rechten?

Je kan je ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing-doeleinden door een e-mail te sturen naar ina@atasteaffair.com of ons een brief te sturen per post. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te kunnen inkijken, deze gegevens te laten corrigeren en je eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan.